Onze member ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en onderzoeksinstituut TNO zoeken pilotpartners (bedrijven) die in 2020 en 2021 deel willen nemen aan één of meerdere pilots over kansengelijkheid op de arbeidsmarkt. Met deze pilot wordt de impact van beleid dat is gericht op het vergroten van culturele diversiteit gemeten. 



Het is een mooie kans om evidence based te werken en/of gepland of bestaand diversiteitsbeleid te concretiseren. En bovendien: om bij te dragen aan meer inzicht in de oplossing voor een maatschappelijk probleem. Nederlanders met een migratie-achtergrond (d.w.z. met één of twee ouders geboren in het buitenland, of zelf geboren in het buitenland) zijn namelijk vaker werkloos of werken onder hun niveau, ook bij gelijke opleidingsachtergrond. En dat terwijl werkgevers worstelen om bij krapte goed personeel te vinden.  

Pilots: 
1.     Wat zijn effectieve HR-maatregelen voor behoud en doorstroom van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond? Gezocht wordt naar werkgevers die al beleid hebben dat gericht is op het behouden van talent. Men onderzoekt in de periode tot en met januari 2021 op wetenschappelijke wijze het effect daarvan, zodat ze tot een advies kunnen komen over wat werkt in de praktijk.

Meer informatie bij Laudry van der Meer (projectleider): laudry.vandermeer@tno.nl

2.      Hoe zorg je dat je de beste persoon aanneemt (en niet degene die het meest op jou lijkt)? Voor het eerstvolgende startmoment in Q1 2020 zoekt men werkgevers die hun wervings- en selectieproces zouden willen aanpassen aan de hand van kleine ‘nudges’. Te denken valt aan het herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen. De impact daarvan op gelijke kansen wordt gemeten.

Meer informatie bij Peter Franx en Marina Lacroix (projectcoördinatoren): pilotnudging@minszw.nl