Heb je vragen? Mail ons

the inclusion builders

Agora Network is een stichting waar talenten met roots uit alle hoeken van de wereld samenkomen.  Samen met hen faciliteren we dat kennis, ervaringen en netwerken met elkaar worden uitgewisseld.  Zo inspireren we talenten en organisaties om te profiteren van de kracht van al die verschillende achtergronden en invalshoeken. Naast de arbeidsmarkt, groeit ook de diversiteit van klanten van veel organisaties. Onze members realiseren zich dat maar al te goed en investeren samen met ons in het optimaal benutten van de meerwaarde van cultureel divers talent, oftewel kosmopolieten. Centraal staat het bevorderen van culturele diversiteit in organisaties. Niet alleen op de onderste niveaus maar juist ook in de top. Want daar kunnen we het verschil maken. 

Missie

Agora Network is ontstaan doordat Diversity en Inclusion managers van verschillende organisaties de krachten hebben gebundeld om gezamenlijk te werken aan een meer cultureel divers en inclusief BV Nederland. Het is nog niet vanzelfsprekend dat kosmopolieten gelijke kansen hebben om de top van organisaties te bereiken. 
Werkgevers die in staat zijn het talent binnen te halen, zijn vaak onvoldoende in staat het talent te behouden en door te laten stromen. Agora Network brengt professionals uit de praktijk samen om kennis en ervaringen te delen, netwerken beschikbaar te stellen en elkaar te empoweren. Hierdoor dragen wij bij aan de groei, het behoud en de doorstroom van cultuur divers talent. Door samen te verbinden en te delen ontstaat culturele synergie en dat is precies waar de naam Agora voor staat. In de oud-Griekse steden was de Agora het hart van de samenleving, waar ontmoeting en kennisdeling centraal stonden.
 
Onze missie: het verbinden en het delen van kennis om organisaties te ondersteunen bij het optimaal benutten van de meerwaarde van kosmopolieten op alle niveaus binnen organisaties

Visie

Agora Network laat mens, organisatie en maatschappij groeien door culturele synergie. 

Veel organisaties zijn zich nog onvoldoende bewust van de kracht van culturele diversiteit. Hierdoor benutten zij niet de volle potentie van het cultureel divers talent dat aanwezig is in Nederland. Agora Network brengt de verschillende lagen van de organisaties, bestuurders, professionals en kosmopolieten samen om met hen te bouwen aan een cultureel diverse en inclusieve organisatie waar talent optimaal benut wordt.

In alles wat we doen spelen onze members een cruciale rol. Periodiek gaan we met bestuurders en Diversity & Inclusion professionals in gesprek over hun ambities, doelen en uitdagingen op het gebied van culturele diversiteit. Dit vormt de basis voor de verdere samenwerking en de input voor het Agora Network jaarprogramma.  Ons programma vormt een integrale aanpak, versterkt elkaar en helpt alle betrokkenen verder. 

Werkwijze

Ons jaarprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

Empowerment sessies
De masterclasses ondersteunen bij het meer grip, focus en succes in de loopbaan krijgen. Deze sessies bieden hands-on tips en tricks en dragen zowel bij  de persoonlijke als de loopbaanontwikkeling van kosmopolieten. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen zoals leiderschap, ontwikkeling en communicatie.
Kennissessies
Deze bieden Diversity & Inclusion en HR professionals de mogelijkheid best practices en tools op het gebied van culturele diversiteit met elkaar te delen. Zo leren we van elkaar en maken we samen stappen in het bevorderen van culturele diversiteit binnen de organisaties. 
Cross-mentoring programma
In dit programma worden professionals en bestuurders cross-company aan elkaar gekoppeld. Professionals krijgen een kijkje in de keuken bij een andere organisatie en kunnen met bestuurders sparren over hun loopbaan en de uitdagingen die zij tegenkomen. Op deze manier kunnen zij zich sneller ontwikkelen om een succesvolle volgende stap zetten. Tegelijkertijd ontwikkelen mentoren hun culturele sensitiviteit en coachingsvaardigheden, die zij kunnen inzetten in hun eigen organisatie.  Deze wederzijdse leerervaring heeft dus een positief effect op zowel de mentor, mentee en de organisatie. 
Rolmodellensessies
Er zijn veel cultureel diverse talenten in Nederland en toch bereiken relatief weinig de top van de organisatie. Een van de redenen hiervoor is het missen van rolmodellen waardoor hun vertrouwen om de top van de organisatie te bereiken afneemt. In de rolmodellensessies brengen we rolmodellen bij elkaar, wisselen we ervaringen uit, formuleren we acties en kijken we hoe we samen meer impact kunnen maken om de doorgroei naar de top van cultureel divers talent te bevorderen. 
Executive Board sessie
Om het thema culturele diversiteit hoog in de deelnemende organisaties te agenderen, nodigt Agora Network eens per jaar Raad van Bestuursleden van alle deelnemende organisaties uit om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we met elkaar culturele diversiteit in de BV Nederland kunnen stimuleren en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. Een mooie gelegenheid om elkaar weer eens te zien en een interessant onderwerp met elkaar te bespreken. Momenteel vindt dit in samenwerking met de SER plaats (zie Alliantie Culturele Diversiteit in de Top) 

Strategie

Waarom
Agora Network ondersteunt alle stakeholders in het realiseren van hun doelstellingen. Zij draagt bij aan het daadwerkelijk van papier krijgen van de diversiteitsstrategie door inzicht  te verschaffen in wat werkt en wat niet. Van strategie naar executie”

Hoe
Agora Network focust op impact en resultaat. Alle activiteiten zijn daarom opgebouwd langs de volgende twee pijlers teneinde een vliegwiel te creëren voor strategie-executie: ontmoeting & kennisdeling.

Agora Network streeft ernaar bij elk initiatief nadrukkelijk de verbinding tussen stakeholdergroepen tot stand te brengen. 

Wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en proven best practices vormen de basis van de samenwerking. 

Executives, kosmopolieten en D&I professionals vergaren hierdoor waardevolle inzichten en dringen door tot de echte dilemma’s en werkbare oplossingen met betrekking tot culturele diversiteit.Executive ontbijt of lunch
Tijdens een ontbijt of lunch gaan kosmopolieten in gesprek met een Raad van Bestuurslid over kansen en uitdagingen, die er zijn op gebied van culturele diversiteit. Op deze manier krijgt de organisatie direct input die ze kan door vertalen in nog effectiever en efficiënter beleid.Congres
Tijdens ons congres openen we de deuren voor iedereen die interesse heeft in culturele diversiteit. Onder de vlag van een inspirerend thema, is er een afwisselend programma met verschillende sprekers en verhalen. Zo zetten we mensen aan het denken en dagen we ze uit bij te dragen aan onze missie.
Alliantie Culturele Diversiteit in de Top
Agora Network werkt samen met onder andere de Sociaal-Economische Raad (SER), Diversiteit in Bedrijf, Talent naar de Top en NL2025 om meer culturele diversiteit in de top te realiseren. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst gaan bestuurders, rolmodellen en experts in gesprek over hoe diversiteit in culturele achtergrond op management en bestuursniveau vergroot kan worden.
Via Talent naar de Top maken organisaties duidelijk dat zij het belang van meer culturele diversiteit aan de top onderstrepen. Zij stellen posities beschikbaar om meer instroom van cultureel divers talent op topposities te realiseren.

Team Agora Network

Samen zetten we ons in voor de bevordering van culturele diversiteit in organisaties. Niet alleen in de onderlagen, maar juist in de lagen daarboven. Want daar kunnen we het verschil maken. Het mooie van  Agora Network is dat we het met elkaar doen, want samen weten we meer en daar maken we graag gebruik van.

Team Agora Network

Institutionele diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zorgt voor een beter rendement in organisaties. De businesscase is duidelijk.
Daarom werken wij aan de juiste randvoorwaarden door het introduceren en verbinden van kennis, ervaringen en systemische veranderingen.
Carolien Wanrooy
Bestuurslid Externe Relaties
Be ashamed to die until you have won some victory for humanity - ik zou mij schamen als ik niet alles in mijn vermogen heb gedaan om inclusie te vergroten in NL tegen de tijd dat mijn kinderen uit huis gaan.
Denis Darko
Covoorzitter / Bestuurslid Finance
..
Fadime Kece
Bestuurslid Events
...
Jobun Polime
Bestuurslid Externe Relaties
Embrace whats make you different and never apologize for who you are.
Mirjam van Ierland
Event coördinator
..
Selda Akbal
Covoorzitter / Bestuurslid Events
.
Ted Stravers
Bestuurslid Marketing & Communicatie
Institutionele diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zorgt voor een beter rendement in organisaties. De businesscase is duidelijk.
Daarom werken wij aan de juiste randvoorwaarden door het introduceren en verbinden van kennis, ervaringen en systemische veranderingen.
Carolien Wanrooy
Bestuurslid Externe Relaties
Be ashamed to die until you have won some victory for humanity - ik zou mij schamen als ik niet alles in mijn vermogen heb gedaan om inclusie te vergroten in NL tegen de tijd dat mijn kinderen uit huis gaan.
Denis Darko
Covoorzitter / Bestuurslid Finance
..
Fadime Kece
Bestuurslid Events
...
Jobun Polime
Bestuurslid Externe Relaties
Embrace whats make you different and never apologize for who you are.
Mirjam van Ierland
Event coördinator
..
Selda Akbal
Covoorzitter / Bestuurslid Events
.
Ted Stravers
Bestuurslid Marketing & Communicatie