Heb je vragen? Mail ons

PRIVACY POLICY AGORA NETWORK

Agora Network neemt je privacy zeer serieus en behandelt al je persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Bij de verwerking van je persoonsgegevens tracht Agora Network een goede balans te vinden tussen de doelstellingen van de organisatie enerzijds en de bescherming van je privacy anderzijds. Agora Network handelt altijd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG"). In deze privacy policy legt Agora Network je uit welke gegevens van je worden verwerkt indien je gebruikmaakt van de diensten van Agora Network en/of de website bezoekt, met welk doel, en welke rechten je hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Agora Network raadt je aan deze privacy policy daarom aandachtig door te nemen.

WIE IS AGORA NETWORK EN HOE KAN JE CONTACT OPNEMEN?

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens is Stichting Agora Network, gevestigd te (1097 BW) Amsterdam, aan de Simon Stevinstraat 5(1), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61886300. Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Agora Network kunnen worden gericht aan info@agoranetwork.com.

OP WIE IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?

Deze privacy policy geldt voor personen die zich inschrijven voor een evenement georganiseerd door Agora Network en personen die de website van Agora Network bezoeken en gebruiken of via de website of anderszins contact opnemen met Agora Network.

HOE VERWERKT AGORA NETWORK JE PERSOONSGEGEVENS?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Agora Network persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke persoonsgegevens Agora Network voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Agora Network worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Grondslagen: uitleg
  • Artikel 6.1(a) AVG: Dit betekent dat we je persoonsgegevens gebruiken indien je daarvoor jouw toestemming hebt gegeven.
  • Artikel 6.1(b) AVG*: Dit betekent dat we je persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst waar jij partij bij bent uit te voeren.
  • Artikel 6.1(c) AVG*: Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Agora Network van toepassing is.
  • Artikel 6.1(f) AVG: Dit betekent dat we je persoonsgegevens gebruiken voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agora Network of van een derde.
* Houd er rekening mee dat als we specifieke persoonsgegevens nodig hebben om aan een wettelijke verplichting te voldoen of een overeenkomst met jou te sluiten dan wel uit te voeren, je weigering om dergelijke gegevens te verstrekken ertoe kan leiden dat je geen gebruik kunt maken van de diensten van Agora Network.
Evenementen

Agora Network organiseert periodiek verschillende soorten evenementen en activiteiten. Om je daarvoor in te schrijven dien je het inschrijfformulier op de website te gebruiken. Agora Network vraagt om je naam, e-mailadres en bedrijfsnaam van je werkgever. Agora Network heeft deze gegevens nodig om je aanwezigheid bij een evenement te registreren. Deze verwerking van je persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en Agora Network. Het niet verstrekken van (correcte) persoonsgegevens aan Agora Network kan ertoe leiden dat je een evenement niet kan bijwonen. Je gegevens worden door Agora Network verwijderd binnen één jaar na afloop van het evenement.

Foto's

ijdens evenementen wordt op locatie foto- en videomateriaal gemaakt door fotografen die door Agora Network zijn ingehuurd. Deze foto’s bewaart Agora Network in haar archief en een selectie van deze foto’s en video’s publiceert Agora Network op social media, in drukwerk en op onze websites om het desbetreffende evenement te promoten. De verwerking van persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agora Network. Mocht je een foto van jezelf tegenkomen waar je niet blij mee bent, dan kun je bij Agora Network bezwaar maken tegen het gebruik ervan. De foto’s worden vijf jaar na het evenement door Agora Network verwijderd.

Evaluaties

Agora Network hecht veel waarde aan feedback. Indien je je hebt ingeschreven voor een evenement, dan gebruikt Agora Network het door jou opgegeven e-mailadres om je na afloop van het evenement een vragenlijst toe te sturen. Op basis van jouw antwoorden en dat van anderen aanwezigen kan Agora Network analyseren hoe het evenement is ervaren en wat eventuele verbeterpunten zijn. Op deze manier kan Agora Network zich blijvend positief ontwikkelen. De verwerking van je e-mailadres is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agora Network, namelijk het verbeteren van de dienstverlening.

Members

Agora Network organiseert evenementen en activiteiten voor de werknemers van aangesloten members. Om member te worden dient een overeenkomst met Agora Network te worden gesloten. Om members op de hoogte te houden van ontwikkelingen en om bijvoorbeeld het jaarverslag te kunnen sturen bewaart Agora Network persoonsgegevens van contactpersonen in haar administratie (naam, zakelijk e-mailadres en telefoonnummer). Deze gegevens worden door Agora Network gedurende de looptijd van het lidmaatschap. Overige gegevens is Agora Network wettelijk verplicht in de financiële administratie te bewaren voor minimaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

Leveranciers

Van leveranciers (bijvoorbeeld fotografen, gastsprekers, softwareleveranciers) verwerkt Agora Network persoonsgegevens, waaronder NAW-gegevens, bakgegevens en transactie. Deze gegevens heeft Agora Network nodig om een overeenkomst voor de verlening van producten en/of diensten met de leverancier te kunnen sluiten. De gegevens worden door Agora Network opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna is Agora Network wettelijk verplicht de gegevens in de financiële administratie te bewaren voor minimaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht).

Contact

In geval van vragen en/of klachten kun je op de website van Agora Network een contactformulier invullen. Agora Network vraagt dan om je naam en e-mailadres om je vraag of klacht in behandeling te kunnen nemen en om contact met je op te nemen. De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agora Network en worden binnen één jaar na afhandeling van je vraag/klacht verwijderd.

Nieuwsbrief

Agora Network wilt je graag op de hoogte houden van ontwikkelen binnen Agora Network en nieuwe activiteiten die op de agenda staan. Om je te kunnen inschrijven voor de Agora Network nieuwsbrief, moet je Agora Network je e-mailadres verstrekken. De verwerking van dit persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agora Network, te weten direct marketing. Agora Network bewaart je e-mailadres voor dit doel zolang je bent geabonneerd op de nieuwsbrief en uiterlijk één maand na uitschrijving. Mocht je geen nieuwsbrieven van Agora Network willen ontvangen dan kun je gebruikmaken van de afmeldmogelijkheid die in elke e-mail die door Agora Network aan je wordt gestuurd is opgenomen.

Automatisch gegenereerde gegevens

Agora Network verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over je gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit het IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is je apparaat te herkennen); accountactiviteit (zoals gebruik van opslagruimte, aantal keren inloggen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals UI elementen, links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang, cookie ID en URL referrer). Agora Network heeft deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden). De verwerking van deze persoonsgegevens is daarom noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Agora Network. De gegevens worden niet langer bewaard dan 14 maanden.

IN WELKE GEVALLEN MAAKT AGORA NETWORK JE PERSOONSGEGEVENS BEKEND AAN DERDEN?

Agora Network maakt gebruik van externe bedrijven, onderaannemers en/of leveranciers (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van Agora Network specifieke taken of opdrachten uitvoeren en met wie je persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend namens Agora Network. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin Agora Network er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener alleen de persoonsgegevens zal verwerken in opdracht van Agora Net. Het gaat om de volgende partijen:

  • externe hosting provider voor de opslag en het beheer van jouw gegevens;
  • website ontwikkelaar om de website aan te kunnen bieden;
  • externe partijen met applicaties/tools voor de opslag van inschrijfformulieren en memberlijst.

DOORGIFTE BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

De persoonsgegevens die Agora Network verzamelt en verwerkt worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

WAT ZIJN JE RECHTEN?

Onder de privacywetgeving beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Recht van inzage

je hebt het recht om van Agora Network uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van je persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van je persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

je hebt het recht om rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. Indien mogelijk, kun je aanvullende persoonsgegevens verstrekken om zo de verzameling van persoonsgegevens volledig te maken.

Recht om vergeten te worden

je hebt onder omstandigheden het recht om een verzoek in te dienen om je persoonsgegevens te wissen. Agora Network zal je persoonsgegevens verwijderen, bijvoorbeeld als je persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Recht op beperking

in sommige gevallen heb je het recht om van Agora Network de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je persoonsgegevens hebt betwist. Indien het verzoek wordt gehonoreerd, zal Agora Network gedurende de termijn van de beperking de betreffende persoonsgegevens niet verder verwerken tenzij dit op basis van de AVG toch geoorloofd is.

Recht op dataportabiliteit

je hebt het recht om je persoonsgegevens te ontvangen die je verstrekt hebt aan Agora Network in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en je hebt het recht deze gegevens door te sturen aan een andere organisatie, waar de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming of op een overeenkomst.

Recht van bezwaar

je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die gebaseerd is op de gerechtvaardigde belangen van Agora Network. Agora Network zal dan de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij Agora Network aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Direct marketing

wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke marketing. In dat geval verwerkt Agora Network je persoonsgegevens niet langer voor die doeleinden.

Intrekken toestemming

waar de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je het recht je toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming voordat deze is ingetrokken.

Je kunt je verzoek indienen bij Agora Network via info@agoranetwork.com. Agora Network beantwoordt je verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van het verzoeken en het aantal daarvan. Agora Network informeert je binnen een (1) maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

Als Agora Network geen actie onderneemt op je verzoek, informeert Agora Network je zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) en om beroep bij de rechter in te stellen.

WAAR KUN JE EEN KLACHT INDIENEN?

Als je vermoedt dat er inbreuk is gepleegd op wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG) en de kwestie kan niet in onderling overleg geregeld worden tussen jou en Agora Network, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.